Shirt sponsors

Cafe Tramhalt
BikeTotaal Vlassak

Kalender

ma di wo do vr za zo
3
4
6
10
13
17
18
22
24
25
27
31

Sponsors

Wieler Gemeente

Login

Statuten Toer- en WielerClub Weert

 

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

 

 

Heden vijftien februari twee duizend zeven, verscheen voor mij, mr Esther-

Dorothea Hendrica Raemaekers, candidaat-notaris, wonende te

Nederweert, als waarnemer van mr Martinus Hubertus Gemma Anna

Verlinden, notaris gevestigd te Nederweert:

De heer Derk Bosscher, wonende 6005 NE Weert, Breijbaan 60,

geboren te Emmen op negen januari negentien honderd een en veertig, -

gehuwd, zich legitimerende met paspoort, nummer NJ3686618;

volgens zijn verklaring ten deze handelende als bestuurslid van de vereniging

genaamd: Tour- en Wielerclub Leuken, gevestigd te Weert, adres: 6005 NE

Weert, Breijbaan 60, (Handelsregister 40175711), zulks overeenkomstig -

artikel 20 lid 4 der statuten.

INLEIDING.

De comparant verklaart ter inleiding het navolgende:

 • de vereniging werd opgericht bij akte op elf juni negentien honderd negenen zeventig verleden voor de destijds te Weert residerende notaris H.H.J.-Linssen;
 • de vereniging is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 40175711 ;
 • vervolgens is bij besluit van de Algemene Vergadering, gehouden op -veertien november twee duizend zes, overeengekomen de statuten te wijzigen zoals hierna vermeld;
 • van die wijziging blijkt uit de aan deze akte vast te hechten** notulen van -die algemene vergadering.

STATUTENWIJZIGING

De comparant verklaart ter uitvoering van gemeld besluit dat de statuten na wijziging

zullen komen te luiden als volgt:

NAAM EN ZETEL.

Artikel 1.

1. De vereniging draagt de naam: TOER- EN WIELERCLUB WEERT.

2. Zij heeft haar zetel te WEERT.

DUUR.

Artikel 2.

De vereniging, die werd opgericht op elf juni negentienhonderd negen en -

zeventig, is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL.

Artikel 3.

De vereniging heeft ten doel het trimmen - hoofdzakelijk door middel van de wielersport

- in de meest positieve zin te bevorderen.

LEDEN.

Artikel 4.

1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die de zestienjarige leeftijd

hebben bereikt.

2. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle -

leden zijn opgenomen.

ASPIRANT-LEDEN - BEGUNSTIGERS.

Artikel 5.

 1. Aspirant-leden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet de zestienjarige leeftijd hebben bereikt.
 2. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage.
 3. Aspirant-leden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

TOELATING.

Artikel 6.

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, aspirant-leden en begunstigers.
 2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelatingbesluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.

Artikel 7.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter het lidmaatschap kanonmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een opzegging in strijd met het in het vorige lid bepaalde, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
 1. door de dood van het lid;
 2. door opzegging van het lid;
 3. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen, of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ASPIRANTLEDENEN

BEGUNSTIGERS

Artikel 8.

 1. De rechten en verplichtingen van een aspirant-lid en van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN

Artikel 9.

 1. De leden, de aspirant-leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

BESTUUR

Artikel 1O.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.
 2. De algemene vergadering kan besluiten dat leden van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.
 3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten,behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
 5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
 6. Indien er meer dan één voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP- PERIODIEK LIDMAATSCHAP -

SCHORSING.

Artikel 11.

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
 1. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 2. door bedanken.

 

BESTUURSFUNCTIE - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.

Artikel 12.

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
 3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 13.

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuurbevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd en ontbonden.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

I.      onverminderd het bepaalde onder 11het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijf duizend euro (€ 5.000,-.) te boven gaande;

II.   a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;

b. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

d. het aangaan van dadingen;

e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;

f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

6.  Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:

a. hetzij door het bestuur.

b. door twee gezamenlijk handelende bestuursleden; en

c. hetzij door de voorzitter.

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING:

Artikel 14.

 1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen; haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage van de banken en bescheiden van de vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 15.

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.-
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a. Het jaarverslag, en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag van de aldaar benoemde commissie;

b. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het

volgende verenigingsjaar;

c. voorziening in eventuele vacatures;

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

 1. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 2. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan dooroproeping overeenkomstig artikel 19 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veelgelezen dagblad.

TOEGANG EN STEMRECHT.

Artikel 16.

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, bestuursleden die geen lid van de vereniging zijn, alle aspirant-leden en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1. bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN.

Artikel 17.

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 18.

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemmingvervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover deze statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen en alle overige niet aan de eisen voldoende stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.

Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming), wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

 1. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 2. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

 1. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 2. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 19.

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 20.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 20.

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. De akte van statutenwijziging dient binnen drie maanden na goedkeuring door de algemene ledenvergadering te zijn getekend. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING.

Artikel 21.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.

Het bepaalde in de leden 1., 2. en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

 1. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de vereffening door het bestuur met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 23 tot en met 24 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
 3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden 11 in liquidatie".

 1. Het bestuur draagt zorg dat van de ontbinding der vereniging inschrijving in het register, bedoeld in artikel 29 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek geschiedt.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 22.

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

WOONPLAATSKEUZE.

Voor de tenuitvoerlegging van deze akte en van al haar gevolgen verklaarde -

de comparant woonplaats te kiezen ten kantore van de notaris-bewaarder van deze akte.

BEKENDHEID COMPARANT.

De comparant is mij, candidaat-notaris-waarnemer, bekend.

WAARAN AKTE ----

in minuut, is verleden te Nederweert op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

Na opgave en toelichting van de inhoud van de akte aan de comparant, heeft hij

verklaard: op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen;

voor het verlijden een concept-akte te hebben ontvangen;

van de inhoud kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend,

successievelijk door de comparant en mij, candidaat-notaris-waarnemer, om tien uur en achttien minuten.

D. Bosscher.- E. Raemaekers.-

 

VOOR AFSCHRIFT

 

15 februari 2007

Legetøj og BørnetøjTurtle