Facebook

Zondag 12 November

Shirt sponsors

Kalender

Sponsors

Huishoudelijk reglement Toer- en WielerClub Weert

1e versie: 1988

Gewijzigd: 23 november 1992

Gewijzigd: 12 maart 1997

Gewijzigd: 13 maart 2002

Gewijzigd: 10 februari 2004

Gewijzigd: 20 november 2006

Gewijzigd: 15 februari 2011

Gewijzigd: 6 maart 2013

Gewijzigd 4 maart 2015

Gewijzigd 29 februari 2016

Gewijzigd 6 maart 2017

A. Doelstelling van de vereniging

Het bevorderen van de toersport in het algemeen door:

 1. Het uitzetten van toertochten voor leden.

 2. Meerdere malen per jaar deel te nemen aan uitnodigingsritten.

 3. Het organiseren van toertochten voor niet leden.

 4. Alle wettige activiteiten die de toersport stimuleren.

B. Het bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf personen.

 2. De leden van het bestuur worden gekozen door de leden op de algemene ledenvergadering.

 3. De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar, met dien verstande dat zij na afloop van de termijn kunnen worden herkozen. Voor de bestuursleden wordt een rooster van aftreden opgesteld dat jaarlijks wordt goedgekeurd door de ALV.

 4. De bestuursfuncties worden door het bestuur onderling verdeeld.

 5. Ontheffing van een bestuursfunctie geschiedt door de meerderheid van stemmen van het bestuur en door de leden indien deze meerderheid hiervoor termen aanwezig acht.

 6. Beslissingen worden genomen door het bestuur met meerderheid van stemmen. Bij gelijk aantal stemmen telt de stem van de voorzitter dubbel met uitzondering van sponsoraangelegenheden.

 7. Leden van het bestuur kunnen zijn: allen die lid zijn van de vereniging.

 8. Jaarlijks zal de voorzitter van de vereniging de bestuursleden en hun partners uitnodigen voor een etentje als waardering voor de verrichte werkzaamheden. De kosten hiervan worden gedragen door de vereniging met een maximum van € 30,- per aanwezig persoon.

C. De leden

Lid van de vereniging kunnen zijn:

 1. Allen die interesse hebben in de toersport in het algemeen,

 2. Zij die de contributie en borggeld voor de kleding betalen en voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. De minimumleeftijd van 16 jaar hebben bereikt.

  2. Geen licentiehouder zijn.

De vereniging kent de volgende leden:

Bronslid

Minimale begunstiging van € 25,00 per jaar.

Neemt nooit deel aan tochten in verenigingsverband.

Niet verzekerd via de NTFU.

Rechten van het Bronslid:

 • Stemrecht

 • Recht om vergaderingen bij te wonen

 • Deelnemen actief of niet actief aan evenementen

 • Deelnemen aan feestelijke activiteiten

 • Gratis clubshirt/jack na betaling borg van € 50,-. Keuze uit shirt of jack.

Zilverlid

Minimale begunstiging van € 50,00 per jaar.

Neemt alleen deel aan de activiteiten door de week.

Is verzekerd via de NTFU.

Rechten van het Zilverlid:

 • Stemrecht

 • Recht om vergaderingen bij te wonen

 • Recht om alle wieleractiviteiten door de week bij te wonen

 • Deelnemen actief of niet actief aan evenementen

 • Deelnemen aan feestelijke activiteiten

 • Gratis clubshirt en clubjack na betaling borg van € 50,-

Goudlid

Minimale begunstiging van € 75,00 per jaar.

Kan deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging.

Is verzekerd via de NTFU

Rechten van het Goud lid:

 • Stemrecht

 • Recht om vergaderingen bij te wonen

 • Recht om alle wieleractiviteiten bij te wonen

 • Deel te nemen aan feestelijke activiteiten

 • Gratis clubshirt en clubjack na betaling borg van € 50,-

Goud “minus” lid

Minimale begunstiging van € 50,00 per jaar.

Kan deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging.

Het lidmaatschap van de NTFU loopt via een andere vereniging.

Rechten van het Goud “minus” lid:

 • Stemrecht

 • Recht om vergaderingen bij te wonen

 • Recht om alle wieleractiviteiten bij te wonen

 • Deel te nemen aan feestelijke activiteiten

 • Gratis clubshirt en clubjack na betaling borg van € 50,-

Ereleden

De vereniging kent vanaf het seizoen 2011 geen erelidmaatschap meer toe.

D. Borgsom

Om oneigenlijk gebruik te voorkomen eist het bestuur voor de kleding die een lid van de vereniging in bruikleen krijgt € 50,00 borggeld.

Dit borggeld dient betaald te zijn voor de ontvangst van de kleding.

E. Het dragen van de kleding

Het zichtbaar dragen van de door de vereniging beschikbaar gestelde (boven)kleding is voor ieder lid verplicht tijdens alle door TWC Weert georganiseerde tochten. Bij regenweer is het toegestaan regenkleding te dragen over het clubtenue. Het niet naleven van deze regel kan schorsing tot gevolg hebben.

Het dragen van een valhelm is verplicht tijdens alle door TWC Weert georganiseerde tochten.

F. Leiders

Elke groep is verplicht om met twee leiders te fietsen die herkenbaar zijn door een gele band met de tekst “wegkapitein”. De wegkapitein is daarnaast in het bezit van een fluit. Tijdens de ritten op de weg beslissen de leiders te allen tijde, indien nodig is er overleg met het bestuur.

Dit is van toepassing op o.a.

 • De gereden snelheid

 • Aanpassen van de route bij wegomlegging of route inkorting bij slecht weer

 • Als er gewacht moet worden op achterblijvers door b.v. Materiaalpech

 • Het opsplitsen als de groep groter is dan 25 fietsers

G. Routecoördinator

Elke rit wordt er een routecoördinator aangewezen. De routecoördinatie kent de route vlekkeloos of is in het bezit van een navigatiesysteem met de juiste versie van de route. De routecoördinator is de enige in de groep die aanwijzigingen geeft over de te volgen route. De routecoördinator is gedurende de rit aanwezig op de 2e of de 3e rij in de groep om duidelijk en tijdig aanwijzigingen te kunnen geven aan de kopmannen.

H. Reservemateriaal

Door de vereniging worden bij evenementen reservewielen ter beschikking gesteld. De volgende regels gelden voor het gebruik van reservemateriaal:

 1. Indien een lid gebruik maakt van een reservewiel dan moet hij dit wiel tijdig terugbezorgen.

 2. Het reservewiel mag alleen gebruikt worden tijdens de rit en na de rit om thuis te komen.

I. Intrekken lidmaatschap

Het lidmaatschap van een lid kan onder de volgende omstandigheden ingetrokken worden:

 1. Het niet tijdig betalen van de contributie.

 2. Het niet houden aan het huishoudelijk reglement van de vereniging.

 3. Door het verrichten van handelingen die de vereniging of de wielersport in zijn algemeenheid schaden.

Indien het lidmaatschap om bovenstaande redenen wordt ingetrokken is het lid verplicht om de wielerkleding die door de vereniging ter beschikking is gesteld per omgaande terug te geven aan de vereniging. Het lid ontvangt de borg voor de kleding na inlevering retour. Eventueel betaalde contributie wordt niet terugbetaald.

Het bestuur is gemachtigd om een lidmaatschap in te trekken. Het bestuur zal het lid eerst een officiële schriftelijke waarschuwing geven alvorens het lidmaatschap definitief wordt ingetrokken. Indien er aanleiding is om het lidmaatschap per direct in te trekken dan is het bestuur hiertoe gerechtigd.

J. Ledenvergaderingen

Aan het begin van het zomerseizoen zal een algemene ledenvergadering worden gehouden. Indien het bestuur het nodig acht kan vaker een ledenvergadering worden ingelast. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering zal het bestuur de nodige mededelingen doen over het afgelopen en naderende seizoen. De volgende punten komen minimaal aan de orde:

 1. De financiële positie van de vereniging en verantwoording aflegging door de penningmeester.

 2. Verslaglegging van het afgelopen seizoen door de secretaris.

 3. Mededelingen voor het naderende seizoen door het voltallige bestuur.

 4. Aftreden en benoemen van bestuursleden.

K. Commissies

Elk jaar wordt een kascommissie benoemd. De kascommissie bestaat uit twee leden van de vereniging. Een lid blijft twee jaar lid van de kascommissie en wordt daarna vervangen door een ander lid. De leden van de kascommissie ondertekenen na de controle een formulier waarin ze bevestigen dat ze geen onregelmatigheden zijn tegen gekomen en adviseren de Algemene Ledenvergadering om de penningmeester decharge te verlenen.

Adhoc kunnen er nog andere commissies actief zijn die geen rechtelijke status hebben maar wel door de leden van TWC Weert t.b.v. organisatorische redenen  

Onkostenvergoeding commissievergaderingen:

Voor onkosten die gemaakt worden door leden voor noodzakelijke vergaderingen t.b.v. De commissie is er een vaste onkostenvergoeding vastgesteld:

 1. Een vaste onkostenvergoeding van € 12,50 voor vergaderingen waar 4 of minder leden deelnemen en € 20,- voor vergaderingen waar 5 of meer leden deelnemen.

 2. De onder 1 benoemde onkostenvergoeding is ook van toepassing voor bestuursvergaderingen.

 3. Indien de kosten van vergaderingen bovenstaande vergoedingen overstijgen kan vooraf een vergoeding op basis van werkelijke kosten aangevraagd worden bij het bestuur. Alleen door het bestuur goedgekeurde aanvragen komen in aanmerking voor deze vergoeding.

 4. De onkostenvergoeding wordt alleen uitgekeerd op basis van een schriftelijke declaratie van het lid waarop de onkosten betrekking hebben.

L. Financiële bijdrage

Activiteiten van TWC Weert dragen bij aan de saamhorigheid en vitaliteit van de vereniging. Om de activiteiten laagdrempelig te houden draagt de vereniging bij in de kosten van de activiteit.

De bijdrage wordt onder de volgende voorwaarden toegekend:

 1. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de vereniging moet de activiteit goedgekeurd zijn door de ALV en op de kalender van de vereniging zijn geplaatst.

 2. Activiteiten komen alleen in aanmerking voor een bijdrage indien er kosten aan deze activiteit verbonden zijn voor de deelnemers.

 3. De bijdrage aan de activiteit is nooit hoger dan de werkelijke kosten.

 4. De bijdrage voor een ééndaagse activiteit is € 10,- per deelnemend verenigingslid en € 25,- voor een meerdaagse activiteit.

 5. Leden van de vereniging kunnen geen rechten ontlenen aan de bijdrage.

 6. Het bestuur van de vereniging heeft de bevoegdheid om een bijdrage toe te kennen of af te keuren.

 7. De bijdrage wordt alleen toegekend als de financiële positie van de vereniging dit toe laat. De beoordeling hiervan ligt bij het bestuur.

M. Sponsoren

Het bestuur onderhoudt de contacten met de sponsoren. Alle leden zullen er voor zorg dragen dat de sponsoren van de vereniging op een positieve manier worden uitgedragen.

N. Indexatie

Het bestuur zal jaarlijks genoemde bedragen in dit reglement beoordelen en is bevoegd om een inflatiecorrectie hierop toe te passen. Het bestuur zal deze correctie jaarlijks ter kennisgeving voorleggen aan de ALV.

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Laatste versie goedgekeurd door de ledenvergadering op 6 maart 2017

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT TOER EN WIELERCLUB WEERT

 

1e versie: 1988

Gewijzigd: 23 november 1992

Gewijzigd: 12 maart 1997

Gewijzigd: 13 maart 2002

Gewijzigd: 10 februari 2004

Gewijzigd: 20 november 2006

Gewijzigd: 15 februari 2011

Gewijzigd: 6 maart 2013

Gewijzigd 4 maart 2015

Gewijzigd 29 februari 2016

Gewijzigd 6 maart 2017

 

 1. Doelstelling van de vereniging

 

Het bevorderen van de toersport in het algemeen door:

 

 1. Het uitzetten van toertochten voor leden.

 2. Meerdere malen per jaar deel te nemen aan uitnodigingsritten.

 3. Het organiseren van toertochten voor niet leden.

 4. Alle wettige activiteiten die de toersport stimuleren.

 

B. Het bestuur

 

 1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf personen.

 2. De leden van het bestuur worden gekozen door de leden op de algemene ledenvergadering.

 3. De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar, met dien verstande dat zij na afloop van de termijn kunnen worden herkozen. Voor de bestuursleden wordt een rooster van aftreden opgesteld dat jaarlijks wordt goedgekeurd door de ALV.

 4. De bestuursfuncties worden door het bestuur onderling verdeeld.

 5. Ontheffing van een bestuursfunctie geschiedt door de meerderheid van stemmen van het bestuur en door de leden indien deze meerderheid hiervoor termen aanwezig acht.

 6. Beslissingen worden genomen door het bestuur met meerderheid van stemmen. Bij gelijk aantal stemmen telt de stem van de voorzitter dubbel met uitzondering van sponsoraangelegenheden.

 7. Leden van het bestuur kunnen zijn: allen die lid zijn van de vereniging.

 8. Jaarlijks zal de voorzitter van de vereniging de bestuursleden en hun partners uitnodigen voor een etentje als waardering voor de verrichte werkzaamheden. De kosten hiervan worden gedragen door de vereniging met een maximum van € 30,- per aanwezig persoon.

 

 

 

 

C. De leden

 

Lid van de vereniging kunnen zijn:

 

 1. Allen die interesse hebben in de toersport in het algemeen,

 2. Zij die de contributie en borggeld voor de kleding betalen en voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. De minimumleeftijd van 16 jaar hebben bereikt.

  2. Geen licentiehouder zijn.

 

De vereniging kent de volgende leden:

 

Bronslid

 

Minimale begunstiging van € 25,00 per jaar.

Neemt nooit deel aan tochten in verenigingsverband.

Niet verzekerd via de NTFU.

 

Rechten van het Bronslid:

 • Stemrecht

 • Recht om vergaderingen bij te wonen

 • Deelnemen actief of niet actief aan evenementen

 • Deelnemen aan feestelijke activiteiten

 • Gratis clubshirt/jack na betaling borg van € 50,-. Keuze uit shirt of jack.

 

Zilverlid

 

Minimale begunstiging van € 50,00 per jaar.

Neemt alleen deel aan de activiteiten door de week.

Is verzekerd via de NTFU.

 

Rechten van het Zilverlid:

 • Stemrecht

 • Recht om vergaderingen bij te wonen

 • Recht om alle wieleractiviteiten door de week bij te wonen

 • Deelnemen actief of niet actief aan evenementen

 • Deelnemen aan feestelijke activiteiten

 • Gratis clubshirt en clubjack na betaling borg van € 50,-

 

Goudlid

 

Minimale begunstiging van € 75,00 per jaar.

Kan deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging.

Is verzekerd via de NTFU

 

 

Rechten van het Goud lid:

 • Stemrecht

 • Recht om vergaderingen bij te wonen

 • Recht om alle wieleractiviteiten bij te wonen

 • Deel te nemen aan feestelijke activiteiten

 • Gratis clubshirt en clubjack na betaling borg van € 50,-

 

Goud “minus” lid

 

Minimale begunstiging van € 50,00 per jaar.

Kan deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging.

Het lidmaatschap van de NTFU loopt via een andere vereniging.

 

Rechten van het Goud “minus” lid:

 • Stemrecht

 • Recht om vergaderingen bij te wonen

 • Recht om alle wieleractiviteiten bij te wonen

 • Deel te nemen aan feestelijke activiteiten

 • Gratis clubshirt en clubjack na betaling borg van € 50,-

 

Ereleden

 

De vereniging kent vanaf het seizoen 2011 geen erelidmaatschap meer toe.

 

D. Borgsom

 

Om oneigenlijk gebruik te voorkomen eist het bestuur voor de kleding die een lid van de vereniging in bruikleen krijgt € 50,00 borggeld.

Dit borggeld dient betaald te zijn voor de ontvangst van de kleding.

 

E. Het dragen van de kleding

 

Het zichtbaar dragen van de door de vereniging beschikbaar gestelde (boven)kleding is voor ieder lid verplicht tijdens alle door TWC Weert georganiseerde tochten. Bij regenweer is het toegestaan regenkleding te dragen over het clubtenue. Het niet naleven van deze regel kan schorsing tot gevolg hebben.

 

Het dragen van een valhelm is verplicht tijdens alle door TWC Weert georganiseerde tochten.

 

F. Leiders

 

Elke groep is verplicht om met twee leiders te fietsen die herkenbaar zijn door een gele band met de tekst “wegkapitein”. De wegkapitein is daarnaast in het bezit van een fluit. Tijdens de ritten op de weg beslissen de leiders te allen tijde, indien nodig is er overleg met het bestuur.

 

 

Dit is van toepassing op o.a.

 • De gereden snelheid

 • Aanpassen van de route bij wegomlegging of route inkorting bij slecht weer

 • Als er gewacht moet worden op achterblijvers door b.v. Materiaalpech

 • Het opsplitsen als de groep groter is dan 25 fietsers

 

G. Routecoördinator

 

Elke rit wordt er een routecoördinator aangewezen. De routecoördinatie kent de route vlekkeloos of is in het bezit van een navigatiesysteem met de juiste versie van de route. De routecoördinator is de enige in de groep die aanwijzigingen geeft over de te volgen route. De routecoördinator is gedurende de rit aanwezig op de 2e of de 3e rij in de groep om duidelijk en tijdig aanwijzigingen te kunnen geven aan de kopmannen.

 

 

    1. Reservemateriaal

 

Door de vereniging worden bij evenementen reservewielen ter beschikking gesteld. De volgende regels gelden voor het gebruik van reservemateriaal:

 

 1. Indien een lid gebruik maakt van een reservewiel dan moet hij dit wiel tijdig terugbezorgen.

 2. Het reservewiel mag alleen gebruikt worden tijdens de rit en na de rit om thuis te komen.

 

I. Intrekken lidmaatschap

 

Het lidmaatschap van een lid kan onder de volgende omstandigheden ingetrokken worden:

 

 1. Het niet tijdig betalen van de contributie.

 2. Het niet houden aan het huishoudelijk reglement van de vereniging.

 3. Door het verrichten van handelingen die de vereniging of de wielersport in zijn algemeenheid schaden.

 

Indien het lidmaatschap om bovenstaande redenen wordt ingetrokken is het lid verplicht om de wielerkleding die door de vereniging ter beschikking is gesteld per omgaande terug te geven aan de vereniging. Het lid ontvangt de borg voor de kleding na inlevering retour. Eventueel betaalde contributie wordt niet terugbetaald.

 

Het bestuur is gemachtigd om een lidmaatschap in te trekken. Het bestuur zal het lid eerst een officiële schriftelijke waarschuwing geven alvorens het lidmaatschap definitief wordt ingetrokken. Indien er aanleiding is om het lidmaatschap per direct in te trekken dan is het bestuur hiertoe gerechtigd.

 

 

 

J. Ledenvergaderingen

 

Aan het begin van het zomerseizoen zal een algemene ledenvergadering worden gehouden. Indien het bestuur het nodig acht kan vaker een ledenvergadering worden ingelast. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering zal het bestuur de nodige mededelingen doen over het afgelopen en naderende seizoen. De volgende punten komen minimaal aan de orde:

 

 1. De financiële positie van de vereniging en verantwoording aflegging door de penningmeester.

 2. Verslaglegging van het afgelopen seizoen door de secretaris.

 3. Mededelingen voor het naderende seizoen door het voltallige bestuur.

 4. Aftreden en benoemen van bestuursleden.

 

K. Commissies

 

Elk jaar wordt een kascommissie benoemd. De kascommissie bestaat uit twee leden van de vereniging. Een lid blijft twee jaar lid van de kascommissie en wordt daarna vervangen door een ander lid. De leden van de kascommissie ondertekenen na de controle een formulier waarin ze bevestigen dat ze geen onregelmatigheden zijn tegen gekomen en adviseren de Algemene Ledenvergadering om de penningmeester decharge te verlenen.

 

Adhoc kunnen er nog andere commissies actief zijn die geen rechtelijke status hebben maar wel door de leden van TWC Weert t.b.v. organisatorische redenen

 

Onkostenvergoeding commissievergaderingen:

 

Voor onkosten die gemaakt worden door leden voor noodzakelijke vergaderingen t.b.v. De commissie is er een vaste onkostenvergoeding vastgesteld:

 

 1. Een vaste onkostenvergoeding van € 12,50 voor vergaderingen waar 4 of minder leden deelnemen en € 20,- voor vergaderingen waar 5 of meer leden deelnemen.

 2. De onder 1 benoemde onkostenvergoeding is ook van toepassing voor bestuursvergaderingen.

 3. Indien de kosten van vergaderingen bovenstaande vergoedingen overstijgen kan vooraf een vergoeding op basis van werkelijke kosten aangevraagd worden bij het bestuur. Alleen door het bestuur goedgekeurde aanvragen komen in aanmerking voor deze vergoeding.

 4. De onkostenvergoeding wordt alleen uitgekeerd op basis van een schriftelijke declaratie van het lid waarop de onkosten betrekking hebben.

 

 1. Financiële bijdrage

 

Activiteiten van TWC Weert dragen bij aan de saamhorigheid en vitaliteit van de vereniging. Om de activiteiten laagdrempelig te houden draagt de vereniging bij in de kosten van de activiteit.

 

De bijdrage wordt onder de volgende voorwaarden toegekend:

 

 1. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de vereniging moet de activiteit goedgekeurd zijn door de ALV en op de kalender van de vereniging zijn geplaatst.

 2. Activiteiten komen alleen in aanmerking voor een bijdrage indien er kosten aan deze activiteit verbonden zijn voor de deelnemers.

 3. De bijdrage aan de activiteit is nooit hoger dan de werkelijke kosten.

 4. De bijdrage voor een ééndaagse activiteit is € 10,- per deelnemend verenigingslid en € 25,- voor een meerdaagse activiteit.

 5. Leden van de vereniging kunnen geen rechten ontlenen aan de bijdrage.

 6. Het bestuur van de vereniging heeft de bevoegdheid om een bijdrage toe te kennen of af te keuren.

 7. De bijdrage wordt alleen toegekend als de financiële positie van de vereniging dit toe laat. De beoordeling hiervan ligt bij het bestuur.

 

M. Sponsoren

 

Het bestuur onderhoudt de contacten met de sponsoren. Alle leden zullen er voor zorg dragen dat de sponsoren van de vereniging op een positieve manier worden uitgedragen.

 

N. Indexatie

 

Het bestuur zal jaarlijks genoemde bedragen in dit reglement beoordelen en is bevoegd om een inflatiecorrectie hierop toe te passen. Het bestuur zal deze correctie jaarlijks ter kennisgeving voorleggen aan de ALV.

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Laatste versie goedgekeurd door de ledenvergadering op 6 maart 2017

 

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen