Facebook

Zondag 12 November

Shirt sponsors

Kalender

Sponsors

Contributie lidmaatschap Toer- en WielerClub Weert

Eenmalige borg

Het kandidaat-lid dat als lid wordt aangenomen is een entreegeld (borg) verschuldigd van € 50,-. Hiervoor ontvangt het nieuwe lid een kledingpakket in bruikleen.

Contributie per kalenderjaar

Bronslid

€ 25,00

Zilverlid

€ 50,00

Goudlid

€ 75,00

Bij acceptatie als lid voor 30 juni is de volledige kalenderjaarcontributie verschuldigd en bij acceptatie na 30 juni  is 50% van de kalenderjaarcontributie verschuldigd.

Betaling contributie

De penningmeester neemt voor de inning der gelden alle maatregelen die hij daartoe nodig acht. Hij zal in december voorafgaande aan het nieuwe contributiejaar ieder lid een herinnering sturen voor de betaling van de contributie. De leden worden geacht de contributie voor 1 januari te betalen.

Aanmelding NTFU

Elk Zilverlid en Goudlid wordt automatisch aangemeld als lid van de NTFU en zal hiervoor een bewijs ontvangen.

Opzegging

Bij opzegging door een lid wordt na inlevering van het kledingpakket de betaalde borg terugbetaald. Er vindt geen restitutie van betaalde contributie plaats.

 

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen